Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-08-03   4,659  
0

2011-ty rok bol jubilejným v činnosti mestského podniku Novocentrum a.s. Táto spoločnosť uzatvára 20-te výročie svojej existencie a 15. výročie svojho založenia ako samostatnej akciovej spoločnosti. Pokúsime sa zrekonštruovať jej výsledky za uplynulých 15 rokov. Vynára sa zaujímavý príbeh, ktorý nastavuje svojrázne zrkadlo novozámockému establishmentu, jeho možnostiam a schopnostiam. Za 15 rokov existencie spoločnosti sa v jej riadiacich orgánoch vystriedala veľká časť politických špičiek mesta, predstaviteľov hospodárskeho života i samosprávy vždy pod taktovkou práve slúžiaceho primátora, ktorý ako jediný akcionár bol valným zhromaždením spoločnosti v jednej osobe.  


Získať ucelený obraz o činnosti Novocentra nie je ľahké z niekoľkých príčin. Najdôležitejšou okolnosťou je, že rovnako ako ostatné mestské podniky aj Novocentrum pracuje v utajenom režime, a o svojom hospodárení a zmluvách uzatvorených v minulosti neposkytuje informácie na základe Infozákona. Ďalším špecifikom je široké spektrum navzájom nesúvisiacich činností, ktoré spoločnosť zabezpečovala a čiastočne zabezpečuje i dnes. Počas 15 rokov sa venovala rôznym sféram -  manažovala prenájmy mestských nehnuteľností, vybudovala, prevádzkovala a napokon zlikvidovala mestské trhovisko na Kasárenskej ul., vydávala mestské noviny, prevádzkovala Infocentrum, zabezpečovala vysieleanie Novozámockej televízie a internetového portálu a mnohé iné. Dnes sa snaží vystupovať ako "Novozámocká televízia". Až sa javí, že Novocentrum je vlastne NZTV.  Ale nie je. Novocentrum je aj spoločnosť, ktorá za 15 rokov existencie stratila 4/5 majetku pôvodne vloženého mestom vo výške 53 miliónov Sk (v zostatkových cenách r. 1996).
Nasledovná tabuľka uvádza výsledky spoločnosti v jednotlivých rokoch, tak ako sme ich zrekonštruovali z dostupných, často protirečivých zdrojov.


Oficiálne účtovné údaje spoločnosti od roku 2008 navyšujú Zisk i Vlastné imanie o 7.265.000,- Sk, čím opticky v r. 2008 ako vôbec jediný krát v histórii mala byť spoločnosť zisková na úrovni cca 5 mil. korún. V skutočnosti však tento efekt vznikol tak, že Novocentrum predalo v r. 2008 prvú časť areálu na Kasárenskej ulici ktorého zostatková hodnota bola 12 mil. Sk za 19 mil. Sk a rozdiel vykázalo ako zisk z predaja. Keďže spoločnosť mala už od r. 2007 k dispozícii znalecké odhady, ktoré hodnotu komplexu Kasárenská-G. Bethlena oceňovali na 90 mil. Sk, musela vedieť, že nepredáva nehnuteľnosti za 12 miliónov (ako aj to, že ich nepredáva so ziskom), preto takto vykázaný zisk budeme predbežne považovať za špekulatívny.
 

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x