Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-01-22   17,683  
0
Publikujeme správu hlavného kontrolóra z prvej kontroly vykonanej v novom volebnom cykle. Týkala sa oprávnenosti vyplatenia mimoriadnych odmien odstupujúcim vedením mesta samým sebe v decembri 2014. Čitateľa prekvapia nielen vysoké čiastky "mimoriadnych odmien", ale aj fakt, že zastupiteľstvo ešte v r. 2007 udelilo primátorovi rozsiahle právomoci rozhodovať samostatne. Kým poslanci na svoje uznesenie medzičasom zabudli (!), primátor si ho pamätal a hojne využíval pri financovaní rôznych festivalov, rozpočtových presunoch a pod.  


Ak teda táto kontrola niečo odhalila, tak nesvedomitosť predchádzajúceho vedenia a nekompetentnosť zastupiteľstva, ktoré takéto šafárenie umožnilo... Máme síce kontrolný systém mesta, ale ten dokáže podobné anomálie odhaliť len ex-post a to ešte za výnimočne priaznivých okolností, akou bola teraz výmena na primátorskej stoličke...


Číslo: 00462/2015

S P R Á V A

o výsledku následnej finančnej kontroly

(podľa § 16, ods. 1  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 1/2015

Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky, Útvar hlavného kontrolóra

Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta


Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky

Predmet, zameranie kontroly: kontrola zákonnosti vyplatených mimoriadnych odmien v zmysle § 20 ods. 2) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré boli vyplatené zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer dňa 14.12.2014.

Kontrolované obdobie od:   -          do: -

Miesto vykonania kontroly: Mesto – Mestský úrad, Hlavné nám. č. 10, N. Zámky

Čas vykonania kontroly: od 7.1.2015 do 15.1.2015
Popis kontrolnej činnosti :
Predmetom kontroly bola v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva    č.14/23/2014 A/ kontrola zákonnosti vyplatených mimoriadnych odmien v zmysle § 20 ods. 2) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré boli vyplatené zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer dňa 14.12.2014.
Kontrola sa týkala mimoriadnych odmien, vyplatených pätnástim zamestnancom MsÚ (viď. príloha) a dvom zamestnancom Novovitalu, mestskej príspevkovej organizácii. Išlo predovšetkým o vedúcich zamestnancov a niektorých vybraných zamestnancov MsÚ.
Celková suma vyplatených odmien predstavovala čiastku 178 600,- €, z toho zamestnancom Novovitalu bolo vyplatených  23 600,- €. V priemere činila vyplatená odmena na osobu         cca 10 500,- € (cca 315 000,- Sk), pričom sa odmeny pohybovali v rozmedzí od 6 600,- € do 20 000,- €. U niektorých zamestnancov to predstavovalo takmer desať násobok ich mesačného platu.  Odmeny na MsÚ (okrem zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta) navrhoval prednosta MsÚ Ing. Peter Ágh. Odvolával sa na zákon                 č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme .... a uviedol tu   citujem: „Navrhnutú odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) odôvodňujem kvalitným plnením úloh pre MsÚ Nové Zámky v mesiaci november a za práce naviac“. V podstate tu iba citoval znenie zákona. Odmeny schválil primátor mesta Ing. Gejza Pischinger.  Odmeny boli nazvané mimoriadnymi (zákon uvádza iba všeobecný pojem odmeny). Nikde nebolo bližšie vyšpecifikované, v čom spočívalo kvalitné splnenie mimoriadnych úloh. Neboli uvedené ani samotné mimoriadne úlohy, za ktoré boli odmeny vyplatené, ani práce vykonané nad rámec pracovných činností. Na tento nedostatok poukazoval v protokole o výsledku kontroly aj NKÚ SR po vykonaní kontroly na MsÚ v roku 2011 v časti, ktorá sa týkala vyplácania odmien. Mimoriadnosť týchto odmien však bola minimálne v tom, že v priebehu roka 2014 boli  zamestnancom MsÚ a teda aj týmto zamestnancom už riadne, rozpočtované odmeny vyplatené.
V rozpočte na rok 2014 neboli mimoriadne odmeny rozpočtované. Zrejme preto prednosta MsÚ Ing. Peter Ágh (so súhlasom primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera) požiadal listom zo dňa 1.12.2014 finančný odbor MsÚ o rozpočtové presuny (viď. príloha) v objeme 150 000 € na položku 614 Odmeny (nesprávne označená oko Mzdy). V žiadosti sa prednosta neodvoláva na žiadny právny predpis, ktorým by zdôvodnil svoju požiadavku. Údajne sa ústne odvolával na uznesenie MsZ č. 105/280807 A.1/ bod 4.. Na moju otázku, na základe čoho teda bol predmetný presun vykonaný, som od vedúceho finančného odboru dostal všeobecnú odpoveď citujem: „Primátor mesta je oprávnený vykonať rozpočtové presuny v zmysle Zásad hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, ako aj v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 105/280807“. Je to tak. Vo vzťahu k zmenám rozpočtu má primátor naozaj kompetencie, uvedene v týchto interných právnych normách (viď. príloha). Skutočnosťou ale je, že na rozpočtový presun, ktorý bol vykonaný v súvislosti s vyplatenými odmenami, primátor mesta Ing. Gejza Pischinger oprávnenie nemal. Konal tak v rozpore s týmito právnymi normami! V konečnom dôsledku aj v rozpore s § 11 ods. 4 písm. b zákona              č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení kde sa okrem iného uvádza aj citujem: „ ... v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta“. Takúto zmenu bolo oprávnené vykonať iba mestské zastupiteľstvo!
Okrem toho, že primátor mesta Ing. Gejza Pischinger nemal právo robiť predmetné rozpočtové presuny (tým svojvoľne menil záväzné ukazovatele a limity, ktoré schvaľuje MsZ), neboli správne vykonané  ani po vecnej, či matematickej stránke. Presunmi sa vôbec neriešili zákonné odvody z vyplatených odmien na položke 620 (prekročenie o cca 80 tis. €). Napriek navýšeniu sa aj tak prekročilo samotné čerpanie pri položke 610 Mzdy, platy... (prekročenie o cca 65 tis. €) a 614 Odmeny (prekročenie o cca 100 tis. €).
Podľa § 6 ods.1) zákona č.502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Finančnou operáciou sa podľa zákona rozumie príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon, alebo iný úkon majetkovej povahy. Podľa § 9 ods. 1) predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie aj s rozpočtom a internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami. Ani pri jednom úkone, ktorý predchádzal vyplateniu mimoriadnych odmien, nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Spôsob a výška vyplatených mimoriadnych odmien, spojený s rozviazaním pracovného pomeru s dotknutými pracovníkmi dohodou ku dňu ukončeniu funkčného obdobia primátora mesta Ing. Gejzu Pishingera, sa javí ako zámerný, účelový krok. Krok, ktorý citeľne zhoršil aj tak špatnú finančnú situáciu mesta a zároveň do istej miery narušil kontinuitu a funkčnosť mestského úradu. Ohrozila sa tým tiež kvalita plnenia úloh, ktoré zo zákona mestský úrad zabezpečuje najme vo vzťahu k občanom mesta.
„Neštandardným“ konaním primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera v spolupráci s prednostom MsÚ Ing. Petrom Ághom bola mestu spôsobená celková škoda vo výške cca 198 700,- €  (odmeny 178 600,- € a odvody do fondov 20 100,-€) tj. približne 6 mil. Sk. Je možné, že tým mohlo dôjsť k naplneniu podmienok trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, prípadne iného trestného činu.
Jednotlivé zistenia z vykonanej kontroly sú uvedené v popise kontrolných zistení.
Popis kontrolných zistení:

  1. Prednosta MsÚ Ing. Peter Ágh (so súhlasom primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera) požiadal listom zo dňa 1.12.2014 finančný odbor MsÚ o rozpočtové presuny v objeme 150 000 € na položku 614 Odmeny (nesprávne označená oko Mzdy). V žiadosti sa prednosta neodvoláva na žiadny právny predpis, ktorým by zdôvodnil svoju požiadavku. Údajne sa ústne odvolával na uznesenie MsZ č. 105/280807 A.1/ bod 4.. Na moju otázku, na základe čoho teda bol predmetný presun vykonaný, som od vedúceho finančného odboru dostal všeobecnú odpoveď citujem: „Primátor mesta je oprávnený vykonať rozpočtové presuny v zmysle Zásad hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, ako aj v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 105/280807“. Je to tak. Vo vzťahu k zmenám rozpočtu má primátor naozaj kompetencie, uvedene v týchto interných právnych normách (viď. príloha). Skutočnosťou ale je, že na rozpočtový presun, ktorý bol vykonaný v súvislosti s vyplatenými odmenami, primátor mesta Ing. Gejza Pischinger oprávnenie nemal. Konal tak v rozpore s týmito právnymi normami! V konečnom dôsledku aj v rozpore s § 11 ods. 4 písm. b zákona              č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení kde sa okrem iného uvádza aj citujem: „ ... v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta“. Takúto zmenu bolo oprávnené vykonať iba mestské zastupiteľstvo!
  2. Celková suma vyplatených odmien spolu s odvodmi do fondov predstavovala čiastku cca 198 700,- €. Odmeny na MsÚ (okrem zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta) navrhoval prednosta MsÚ Ing. Peter Ágh. Odvolával sa na zákon č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme .... a uviedol tu   citujem: „Navrhnutú odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) odôvodňujem kvalitným plnením úloh pre MsÚ Nové Zámky v mesiaci november a za práce naviac“. Odmeny schválil primátor mesta Ing. Gejza Pischinger. V podstate tu išlo iba o citovanie zákona a nie o odôvodnenie. Nikde nebolo bližšie vyšpecifikované, v čom spočívalo kvalitné splnenie mimoriadnych úloh vykonaných za jeden mesiac. Neboli uvedené ani samotné mimoriadne úlohy, za ktoré boli odmeny vyplatené, ani práce vykonané nad rámec pracovných činností. Takto vyplatené odmeny neboli preukázateľne zdôvodnené. Nebola tým podľa zákona č. 502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole ... preukázaná hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Bol tým porušený aj § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý hovorí  o preukázateľnosti účtovného záznamu.
  3. Podľa § 20 ods. 1) zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu. Podľa ods. 2) citujem: „Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa ods. 1 vrátane výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec“. Medzi odmenenými boli aj štyria zamestnanci, ktorí nepatrili do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu MsÚ Ing. Petra Ágha. Týmto zamestnancom mal odmenu navrhnúť ich priamy nadriadený a nie prednosta.
  4. Podľa § 6 ods.1) zákona č.502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Finančnou operáciou sa podľa zákona rozumie príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon, alebo iný úkon majetkovej povahy. Podľa § 9 ods. 1) predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie aj s rozpočtom a internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami. Ani pri jednom úkone, ktorý predchádzal vyplateniu mimoriadnych odmien, nebola vykonaná predbežná finančná kontrola. Z toho vyplýva, že sa nemali uskutočniť ani rozpočtové presuny a nemali sa vyplatiť ani žiadne mimoriadne odmeny. Všetko sa to uskutočnilo v rozpore so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole ... .
  5. Podľa § 11 ods. 4 písm. l) je obecnému zastupiteľstvu okrem inému vyhradené aj citujem: „zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov) ....“. Primátor mesta Ing. Gejza Pischinger podpísal dňa 10.12.2014 dohodu o skončení pracovného pomeru s riaditeľom  príspevkovej organizácie Novovital ku dňu 14.12.2014. Konal tak v rozpore s vyššie citovaným ustanovením zákona, nad rámec svojich právomocí.
  6. Svojim konaním primátor mesta Ing. Gejza Pischinger porušil aj § 13 ods. 2) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde starosta skladá sľub, ktorý znie citujem: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

V Nových Zámkoch dňa: 15.1.2015
Lehota na podanie písomného vyjadrenia, námietok do : 23.1.2015
Podpisy zamestnancov kontrolného orgánu:

Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta             .............................................
S obsahom správy bol oboznámený a prevzal ju dňa : 15.1.2015
Mgr. Art. Otokar Klein, primátor mesta                     ...............................................

Prílohy:
č.1 Zoznam zamestnancov, ktorým boli vyplatené odmeny
č.2 Žiadosť o rozpočtový presun zo dňa 1.12.2014
č.3 Uznesenie č. 105/280807


č.4 Strana 7 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta


 
2015-01-23 07:48:40 peter
Velebnosti, chce se mi blejt.... :cry:
...a čo ďalej?
2015-01-23 05:58:39 Marcela
Ďakujeme za možnosť oboznámenia sa s výsledkami správy hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly ... Nedá mi však, aby som nereagovala na porušenie zákona o štátnej službe vymenovaním štátnej zamestnankyne do správnej rady nemenovanej spoločnosti! Tým bol vlastne porušený menovaný zákon z dôvodu, že štátni zamestnanci nemôžu vykonávať funkcie v predstavenstvách, správnych a dozorných radách!? Tak ako to potom je? Neplatí zákon pre všetkých rovnako?! Alebo sú rovní a rovnejší ...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:06:04 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyplatenia mimoriadnych odmien odchádzajúcem... [2015-01-22; 17,683 x]
07:05:46 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,304 x]
07:04:13 Sprenevera, zistená na ZŠ G. Bethlena, už prekročila 110 tisíc Eur [2015-11-11; 7,104 x]
07:04:03 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 318 x]
07:03:52 A hét könyve: Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája (Sine Metu Komárom... [2024-07-14; 125 x]
07:03:44 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 683 x]
07:02:14 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 371 x]
07:01:17 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,560 x]
07:00:08 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,988 x]
06:59:32 Pripravuje sa zmena na čele mestskej firmy? [2015-10-18; 5,097 x]
06:53:51 Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť dopl... [2019-07-10; 2,443 x]
06:53:46 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,055 x]
06:52:10 So zahanbujúcou aroganciou odpovedal viceprimátor Štefánik na poslaneckú interpeláciu o hospodárení ... [2017-06-01; 4,824 x]
06:50:17 Článok o bývalom prednostovi P. Ághovi v zajtrajšom čísle týždenníka Plus7dní [2018-03-07; 5,061 x]
06:49:39 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,355 x]
06:49:00 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,496 x]
06:48:17 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,375 x]
06:48:11 Komáromi mérföldkövek 2024 / Komárňanské míľniky 2024 [2024-04-27; 538 x]
06:47:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,634 x]
06:45:59 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,812 x]
06:45:39 Kniha týždňa: Jan Keller, Hybridní politika (Nakl. Ivan David Praha 2020) [2024-07-11; 116 x]
06:45:12 Odhalený eurofondový podvod v Nových Zámkoch [2017-09-06; 4,206 x]
06:44:14 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,946 x]
06:40:10 Na Bešeňovskej sa zázračne pohli ľady... [2021-08-13; 1,404 x]
06:39:34 "Nové refrény v starých pesničkách", alebo o klamároch a chorých vtákoch... / "Régi dalok új refrén... [2012-02-19; 2,766 x]
06:35:49 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,258 x]
06:35:09 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,434 x]
06:34:30 S podnikateľmi, ktorí nám zdevastovali Zúgov, sme opäť najväčší kamaráti. Dostali 10 hektárový pozem... [2018-02-03; 6,898 x]
06:33:14 Vianočné pohľadnice na billboardoch? [2019-12-15; 2,915 x]
06:32:36 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,543 x]
06:30:37 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,424 x]
06:30:04 Radnica si všimla hromady odpadu okolo smetiakov - v Šali [2019-01-28; 1,911 x]
06:29:17 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pod milión korún / Ebben a választá... [2013-01-09; 2,996 x]
06:26:14 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 2,017 x]
06:25:04 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,047 x]
06:23:42 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 217 x]
06:21:44 Mesto chce pomôcť najohrozenejším... Ale nie takto! - vraví petičný výbor proti budovaniu útulku med... [2019-03-31; 2,639 x]
06:21:21 Sú známe prvé mená kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva do novembrových komunálnych voli... [2014-09-22; 5,576 x]
06:21:05 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,622 x]
06:19:03 Tanečky okolo Hlavného námestia [2016-08-19; 5,140 x]
06:18:53 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,834 x]
06:18:08 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,927 x]
06:14:54 Sú primátorove nominácie zástupcov mesta do školských rád nezákonné? [2019-06-02; 2,972 x]
06:12:37 Pri prenájme mestských parciel firme poslanca Uhrina primátor obišiel zastupiteľstvo [2019-09-19; 2,528 x]
06:11:46 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,704 x]
06:11:42 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 724 x]
06:10:07 Aký domov pre seniorov?! Obyvatelia Jeruzalemskej ulice bijú na poplach [2022-01-19; 1,930 x]
06:10:06 Film týždňa: Bad Luck Banging or Loony Porn (2021) [2021-06-21; 1,165 x]
06:09:52 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,260 x]
06:04:59 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,588 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x