Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-09-23   2,482  
0
Pred niekoľkými mesiacmi sledovala novozámocká verejnosť polemiku medzi radnicou a galantskou firmou, ktorá za rekonštrukciu kina Mier nedostala zaplatenú tretinu kúpnej ceny - kvôli svojvoľne započítanej zmluvnej pokute za omeškanie. K omeškaniu vtedy naozaj došlo, nie je však jasné z koho viny. Naopak, je jasné, že mesto omeškaním stavby neutrpelo žiadnu škodu, lebo dodávateľ - nad rámec zmluvy - zabezpečil plnohodnotné fungovanie kina po celý čas rekonštrukčných prác.  


25. júla 2018 mesto uzavrelo zmluvu za cca 170 tis. Eur na 2. etapu rekonštrukcie - tentokrát sa mala týkať úprav interiéru vstupnej haly, systému chladenia a vykurovania, elektroinštalácie a výmeny podhľadov. Nepoznáme presný rozsah prác, keďže mesto v záujme znemožnenia verejnej kontroly (a v rozpore so zákonom) nezverejňuje prílohy k uzaretým zmluvám. Aj táto zmluva obsahuje zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za deň omeškania a opäť žiadnu zmienku o tom, či má byť kino počas uvedených prác v prevádzke, alebo nie. Termín odovzdania stavby bol stanovený na 31. august 2018.

Až potiaľto sa dialo všetko rovnako ako pri zmluve s galantskou firmou, odtiaľto však už bolo všetko inak. Predovšetkým kino prestalo premietať a nepremieta dodnes.

27. augusta 2018 mesto uzatvorilo dodatok k zmluve z dôvodu, že bolo zistené, že dôjde k realizácii len časti zhotovovaného diela. Z tohto dôvodu sa znížil objem prác a upravila cena smerom nadol na na 147 tis. Eur. Termín dodania sa pri znížení objemu prác ale neskrátil, ale naopak predĺžil o ďalší mesiac - do 30. septembra 2018.

19. septembra, t.j. dávno po uplynutí pôvodného termínu dodávky, bol uzatvorený ďalší dodatok, ktorý vznikol z dôvodu, že sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Znova sa upravovala cena, tentokrát nahor na 154 tis. Eur. Termín dodania sa nemenil.


Okrem uvedených dvoch etráp rekonštruikcie boli zaznluvnené aj ďalšie práce:


04.07.2018 Zmluva an opravu strechy za 36 tis. Eur s dátumom odovzdania do 15.08.2018

12.06.2018 Stavebné úpravy vstupov pred kinom Mier za 173 tis. Eur s dátumom odovzdania do 31.08.2018


Z vyššieuvedeného je predovšetkým zrejmé, že Mesto obstaráva rekonśtrukciu kina mimoriadne zložitým spôsobom cez 4 zmluvy so štyrmi rôznymi dodávateľmi. Je tiež zrejmé, že hoci sa v zmluvách uvádza, že  cena je "pevná a nemenná", rozsah prác upravuje dodatkami a rovnako aj cenu.

Všimli sme si tiež rôzny prístup  k uplatňovaniu zmluvnej pokuty voči rôznym dodávateľom. Pri galantskej firme  Mesto trvalo na pôvdne dohodnuutom termíne dodávky a uplatnilo zmluvnú pokutu hoci prevádzka kina nebola prerušená. V druhom prípade dohodlo zníženie objemu prác a predĺženie termínu odávky napriek tomu, že každým dňom omeškania voči pôvodnému termínu vznikajú Mestu reálne straty kvôli blokovaniu prevádzky kina...

Dobrou správou je uzatvorenie nájomnej zmluvy s budúcim prevádzkovateľom kaviarne. Bola podpísaná 11. júna 2018, začne platiť po skončení rekonštrukcie. Dáva nádej, že diváka budú odteraz vítať vo vestibule civilizované kaviarenské priestory a nie vôňa prepáleného oleja z výroby pukancov brigádnikmi...
 


Písali sme tiež:
 
2018-06-22   Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav
2018-06-11   Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedostal zaplatené za Kino Mier...
2018-06-07   Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplatené kvôli pochybnej zmluvnej pokute...
2017-12-09   Svetelné pásy na kine Mier za 25 tisíc Eur sa podarili mimoriadne nevkusné
2016-10-02   Po rekonštrukcii garáží za 11 tisíc, vchodové dvere za 17 tisíc. Pekelne drahé obstarávania radnice pokračujú
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x