Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-06   3,609  
0
Na 11. júna primátor zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo kvôli Rozsudku odvolacieho senátu krajského súdu vo veci neplatnej dražby Holotovho domu. Hra na schovávačku sa pomaly končí a nádeje, že mesto môže byť súčasne majiteľom nehnuteľnosti i disponovať peniazmi z jej predaja sa ukázali ako plané. 9 rokov hry na nechápavých nás bude stáť milión Eur a samozrejme budeme musieť vrátiť i pôvodný milión. Rozsudok je datovaný posledným februárovým dňom a bude zaujímavé zistiť, prečo mesto otáľalo s jeho zverejnením.  


Aktuálny rozsudok uznáva zatiaľ len pohľadávky jedného z dražiteľov, resp. jeho nástupcu, ale v rovnakom duchu zrejme uspejú i zostávajúci dvaja dražitelia domáhajúci sa vrátenia druhej polovice kúpnej ceny.

Predpokladáme, že takto krátko pred voľbami všetci funkcionári i poslanci budú hľadať vinníka za stratený milión čo najďalej a nakoniec sa všetci zhodnú, že na vine je predchádzajúce vedenie mesta... A ešte všetci, čo ho  podporovali - dodajme, lebo len vďaka nim tu máme lúpežnú zmluvu s Brantnerom, prehajdákané  kasárne,  množstvo káuz podobných dražbe Holotovho domu... A nezabúdajme ani na zásluhy Slovenskej koalície, ktorá mala v poslednom pischingerovskom období dokonca väčšinu v zastupiteľstve a nesie aj väčšinovú zodpovednosť za vtedajšie avantúry - stačí si spomenúť na Zúgov...
 
Mnohí si už ani za svet nespomenú, či bývalého primátora priamo podporovali, alebo s ním iba robili biznisy, žmúrili oči výmenou za parcely, dotácie, fleky v orgánoch mestských firiem a podobne. Pre nich dovoľte uviesť malú mnemotechnickú pomôcku:

https://watson.sk/images/028_karticka.jpg
Takto vyzeral Pischingerov tím v r. 2014...
 
 
 


A takto jeho volebný leták v r. 2006...
 


Téme sme sa venovali v článkoch:
2017-12-08   Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu?
2016-10-13   Čím viac hláv, tým menej kapusty, alebo načo platíme za právne služby nitrianskej firme?
2016-09-25   "Bankrot sa nekoná." Naozaj nie?
2015-02-27   Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meghiúsult árverése...
 
 

Rozsudok v právnej veci sp. zn. 6 C/135/2010
SQUAM TRADE SE c/a Mesto Nové Zámky


 

NÁVRH UZNESENIA
 
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
 
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/70/2017 - 768 zo dňa 28.02.2018 v právnej veci žalobcu: SQUAM TRADE SE, so sídlom: Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO: 46081969, proti žalovanému: Mesto Nové Zámky o zaplatenie 1.095.426,35  s  9 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eura od 02. 01. 2009 zo sumy 168.500 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 265.000 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 24.895 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 346.585 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 24.895 eur od 02. 02. 2009 do zaplatenia, z titulu vydania bezdôvodného obohatenia, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 6C/135/2010 zo dňa 26.10.2016, v rozsahu uloženej povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 434.051,35 eur s 5 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eur od 02.01.2009 do zaplatenia a s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 168.500 eur od 02.02.2009 do zaplatenia a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, t.j. celkom sumu vo výške 701.370,29 eur pričom úroky z omeškania tvoria k 11.06.2018 sumu 267.318,94 eur.
 
Dôvodová správa

PREDMET:                        Oznámenie o výsledku súdneho konania sp. zn. 6 C/135/2010   
 
ŽIADATEĽ:                         Majetkovoprávny odbor MsÚ mesta Nové Zámky
 
 
Odôvodnenie
 
Spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. sa v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Zámky č. 3/1997 o zásadách dražby majetku mesta zo dňa 01. 07. 2007 a uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Zámky zo dňa 09. 12. 2008 č. 262/091208, ktorým bol odpredaj predmetných nehnuteľností schválený formou dražby za minimálnu cenu 531.102,70 eura a cenu za vyhotovenie energetického certifikátu so stanovením dražobnej zábezpeky vo výške 265.551,35 eura, zúčastnila verejnej dražby konanej dňa 31. 12. 2008 v zasadačke Mestského úradu v Nových Zámkoch, Hlavné nám. 10..  Spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. najvyšším podaním vydražila bytový dom súp. č. 2951 vrátane parc. registra „E“ č. 266/5, nachádzajúcej sa v Nových Zámkoch, na ul. M. R. Štefánika č. 13, zapísanom na LV č. 12161 kat. úz. Nové Zámky za sumu 33.000.000,- Sk, t. j. 1.095.399,32 eura.
 
Na základe výsledku vykonanej dražby mala byť medzi mestom a spoločnosťou BD TRADE spol. s r.o. uzatvorená kúpna zmluva, na základe ktorej mala spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam. K podpisu kúpnej zmluvy však neprišlo. Následne Správa katastra Nové Zámky na základe notárskej zápisnice povolila zápis vlastníckeho práva k sporom dotknutým nehnuteľnostiam v prospech BD TRADE spol. s r.o. záznamom č. Z 426/09, avšak na základe protestu prokurátora zo dňa 10. 03. 2010 vyhovela tomuto protestu a rozhodnutím zo dňa 16. 04. 2010 zápis vlastníckeho práva v prospech žalobcu zrušila a ako vlastník nehnuteľností je naďalej vedené mesto Nové Zámky. Následne bola dňa 23. 05. 2011 uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky medzi spoločnosťou BD TRADE spol. s r.o. a spoločnosťou SQUAM TRADE SE, ktorá sa na základe tejto zmluvy stala žalobcom v spore. Spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. bola vymazaná z obchodného registra dňom 10. 11. 2012.
 
Okresný, ako aj Krajský súd potvrdili, že predmetná dražba nebola vykonaná v súlade so zákonom, resp. nezodpovedala pojmu dražby vymedzenému ust. § 2 písm. a) zák. č. 257/2002 Z. z., pričom  účelom dražby podľa tohto zákona je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva, ktorý sa spája s okamihom jej úspešného zavŕšenia a teda fázy vydraženia veci s tým, že v tejto súvislosti zákonodarca zvolil koncept nadobudnutia vlastníckeho práva formou jeho prechodu v prospech vydražiteľa a to na základe právnej skutočnosti, ktorou je udelenie príklepu licitátora. Koncept prechodu má tak zásadné právne následky, ktoré sa spájajú predovšetkým s nadobudnutím práva k veci, ktorá je predmetom dražby vydražiteľom a to v zmysle konštitutívneho nadobudnutia práva už okamihom príklepu s jeho následným (prípadným) deklaratórnym evidovaním v príslušnom registri vlastníckych a iných práv, viažucich sa podľa povahy draženej veci k jednotlivým majetkovým substrátom. Koncept prechodu práva je založený na tzv. konštitutívnej a zloženej právnej skutočnosti, ktorú by mal predstavovať práve príklep udelený licitátorom, podmienený nadväzujúcim uhradením ceny dosiahnutej vydražením.
 
Mesto Nové Zámky však vykonalo dražbu výlučne na základe VZN č. 3/1997 o zásadách dražby majetku mesta a uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 09. 12. 2008 č. 262/091208 a tak zvolilo nadobudnutie vlastníckeho práva v prospech vydražiteľa nie udelením príklepu licitátora, ale až na základe inej právnej skutočnosti, a to uzatvorenia kúpnej zmluvy s vydražiteľom a jej následného zavkladovania do katastra nehnuteľností.
 
Súd ďalej poukázal na skutočnosť, že aj keby došlo k platnému prevodu vlastníckeho práva, došlo by tým k porušeniu ust. § 16 ods. 3 zák. č. 182/1993 Z. z. zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v zákonom stanovenom poradí. V danom prípade v čase odovzdania a prebratia vydražených nehnuteľností v predmetom bytovom dome, ktorý je fakticky nebytovým domom, malo prenajatých nebytové priestory 12 nájomcov, ktorí k nim majú predkupné právo, z ktorého dôvodu by išlo o právny úkon relatívne neplatný podľa § 40a OZ.
 
Súdy konštatujú, že prijatím a nevrátením kúpnej ceny za vydražené nehnuteľnosti (pričom neprišlo k prevodu vlastníckeho práva) došlo na strane mesta k vzniku bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka spočívajúceho v majetkovom prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu, ktorý je povinné spoločnosti SQUAM TRADE SE v zmysle § 456 OZ vydať.
 
Súd prvej inštancie (Okresný súd Nové Zámky) bude v zmysle rozhodnutia Krajského súdu Nitra znovu rozhodovať o nepriznanom  uplatnenom nároku vo výške 661 375 eur.
 
Mesto Nové Zámky je v katastri nehnuteľností vedené ako vlastník sporom dotknutých vydražených nehnuteľností, keďže vydražiteľ nepristúpil k akceptácii návrhu kúpnej zmluvy č. 2/2010 zo dňa 11. 05. 2010 a teda v zmysle odôvodnenia rozsudku Krajského súdu zostane jej vlastníkom a môže s ňou nakladať.
 
 


 

 
 
 

 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
16:36:44 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,609 x]
16:35:01 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,276 x]
16:33:58 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,978 x]
16:31:26 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,543 x]
16:28:47 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,323 x]
16:27:52 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,003 x]
16:26:54 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,714 x]
16:25:31 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,262 x]
16:18:27 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,426 x]
16:17:28 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,207 x]
16:09:26 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 539 x]
16:05:23 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,977 x]
15:57:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,319 x]
15:54:53 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,702 x]
15:51:05 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,519 x]
15:43:27 Kniha týždňa / A hét könyve: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Antológia časop... [2016-02-14; 7,425 x]
15:42:22 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,824 x]
15:41:40 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,942 x]
15:40:27 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 363 x]
15:09:53 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,819 x]
15:00:08 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,061 x]
14:59:15 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,281 x]
14:38:22 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,514 x]
14:23:28 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 713 x]
14:08:07 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,191 x]
14:06:29 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 807 x]
14:01:06 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,575 x]
14:00:07 Vlámali sa do Domu politických strán v Nových Zámkoch [2010-12-11; 2,524 x]
13:49:56 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,770 x]
13:46:44 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 494 x]
13:31:48 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,022 x]
13:29:25 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,230 x]
13:29:02 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 428 x]
13:27:40 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,018 x]
13:23:43 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 273 x]
13:17:09 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,333 x]
13:16:49 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,061 x]
13:16:08 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 256 x]
13:08:12 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 612 x]
13:08:07 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 648 x]
13:08:07 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 619 x]
13:08:07 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,340 x]
13:08:07 Traja z aktérov kauzy Zúgov stále zasadajú v mestskom zastupiteľstve... [2024-01-27; 1,035 x]
13:08:07 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 459 x]
13:08:07 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 719 x]
12:59:56 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 613 x]
12:45:59 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 542 x]
12:45:51 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 469 x]
12:38:21 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 457 x]
12:35:08 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 786 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x