Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-06-10   4,018  
0
Bez viditeľnej príčiny či uznesenia zastupiteľstva rozhodlo sa vedenie mesta pripraviť podklady pre vypísanie verejnej súťaže na predaj Hotela Korzo a.s.. Hotel, aktuálne v 100% vlastníctve Mesta Nové Zámky, do ktorého mesto v posledných rokoch masívne investovalo (čím predseda predstavenstva vysvetľoval na týchto stránkach permanentnú stratu už 6. rok za sebou), sa ide predávať za cenu zodpovedajúcu základnému imaniu, resp. za cenu vyššej ponuky, ak taká bude. A tu niekde je problém. Trhovú cenu prevádzky, ktorú v poslednej dekáde riadili výlučne diletanti a špekulanti z radov poslancov MsZ, nie je možné zistiť bez dôkladnej analýzy hospodárenia typu Due Diligence.  


Takáto analýza - pokiaľ vieme - nevznikla, rovnako ako po celý čas prevádzkovania hotelu nebol vypracovaný ani žiadny strategický podnikateľský plán.  Nevieme, kedy boli aktíva a.s. oceňované, ale aj pre nás laikov je nezvyčajné, ak sa fungujúca prevádzka ponúka za sumu rovnajúcu jej dvojročnému obratu...
Nové vedenie mesta zrejme rezignovalo na možnosť normalizovať pomery v mestských spoločnostiach a nahradiť prisatých poslancov odborníkmi a rozhodlo sa pre rýchly rez. Pritom práve rýchlosť transakcie bude druhý problém. Aby sa našiel najlepší záujemca, prípadne sieť hotelov ochotná do nehnuteľnosti investovať, ponuka musí byť zverejnená čo najdlhšie a propagovaná čo najširšie. V Nových Zámkoch sme zvyknutí na pravý opak - na bleskové predaje, často v réžii budúceho jediného záujemcu, ktorý si daný objekt vyhliadol a v skutočnosti inicioval celú procedúru...

Návrh

MESTO NOVÉ ZÁMKY
vyhlasuje podľa §9a ods.l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov, za podmienok schválených uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky č......, zo.........dňa

Vyhlasovateľ: MESTO NOVÉ ZÁMKY
So sídlom: Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky
Zastúpený: Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
IČO: 00309150
DIČ: 2021060756
IČ DPH: SK2021060756
Bankové spojenie: VÚB a. s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
Číslo účtu: 174820172/0200

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

I. Predmet predaja na základe obchodnej verejnej súťaže:

23464 kusov akcií obchodnej akciovej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky a.s. so sídlom Rákocziho číslo 12, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 34 142 321, zapísanej v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 195/N vo vlastníctve mesta Nové Zámky, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR, podoba: zaknihované, forma: akcie na meno, celková menovitá hodnota: 778 770,16 EUR.
!Predmetom predaja sú všetky akcie spolu, nie je možné kúpiť akcie jednotlivo!

2. Spôsob vyplnenia návrhu na uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov, na ktorom vyhlasovateľ trvá, a ktorý tvorí súčasť týchto podmienok:
1. presné označenie súťažiaceho ako kupujúceho:
- právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ : obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápise v registri, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene súťažiaceho
- fyzická osoba - meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska
2. uviesť číselne a slovne navrhovanú celkovú kúpnu cenu za všetky akcie, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna požadovaná kúpna cena, kúpnu cenu aj za jednu akciu, ako aj výšku nesplatenej časti kúpnej ceny
3. návrh musí byť datovaný, podpísaný fyzickou osobou; u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podpísaný osobou (osobami) oprávnenou (oprávnenými) konať v mene súťažiaceho s vyznačením odtlačku pečiatky
4. číslo účtu súťažiaceho, pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky
súťažiaci je povinný spolu s návrhom na uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov predložiť:
- originál dokladu o zložení finančnej zábezpeky v plnej výške podľa čl. 4. bod. 1 na účet vyhlasovateľa
- originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného príslušného registra, nie starší ako tri mesiace (predloží právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ)
- písomné potvrdenie, že súťažiaci má vysporiadané všetky záväzky voči vyhľasovateľovi. Potvrdenie vydá na požiadanie súťažiaceho Mestský úrad Nové Zámky
- vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi.

3. Spôsob a termín predkladania návrhov na uzavretie zmluvy:
1. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
2. Písomné súťažné návrhy spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu je potrebné doručiť na adresu „ Mesto Nové Zámky, Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky “ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž: Prevod akcií Hotel Korzo Nové Zámky a.s.“ s označením „Neotvárať“ na sekretariát primátora mesta, Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa ......... (včítane posledného dňa lehoty do 12:00 hod).
3. Súťažiaci je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. - týmto nesúhlasím lebo potom by sa narušila anonymita súťažiteľa
4. Súťažiaci môže predložený návrh na uzavretie zmluvy odvolať iba do ukončenia lehoty pre predkladanie návrhov.
5. Súťažiaci môže meniť, dopĺňať a opravovať predložený návrh iba do ukončenia lehoty pre predkladanie návrhov.
6. Súťažiaci môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá súťažiaci viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.

4. Finančná zábezpeka:
1. Finančnú zábezpeku vo výške 77.877 EUR zloží súťažiaci ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa č.ú.: IBAN SK1102000000190174820172, BIC SUBASKBX vedeného vo Všeobecnej úverovej banke a.s., Pobočka Nové Zámky, variabilný symbol: IČO súťažiaceho, v prípade fyzickej osoby rodné číslo
2. Nevybraným súťažiacim bude finančná zábezpeka bez vzniknutých úrokov vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 10 - tich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o výsledku súťaže.
3. Víťazovi súťaže bude zaplatená finančná zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou finančnou zábezpekou) uhradí kupujúci najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy o kúpe cenných papierov oboma zmluvnými stranami, ktorú bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia o schválení výsledku súťaže mestským zastupiteľstvom mesta Nové Zámky.
4. Víťazovi sa finančná zábezpeka nevráti - prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže odstúpi od kúpy akcií výlučne z dôvodu na jeho strane, resp. ak neuhradí kúpnu cenu najneskôr do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.

5. Vyhodnotenie návrhov, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
1. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných papierov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna cena je stanovená vo výške 33,19 EUR/ 1 akcia. Pri rovnosti ponúkanej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a čas doručenia návrhu.
2. Návrh doručený po stanovenom termíne, ako aj návrh v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.
3. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže podľa čl. 4. bod 3., budú akcie ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
4. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odoslaným najneskôr do 15 dní od schválenia výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta Nové Zámky.

6. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) meniť podmienky súťaže
b) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu
c) súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu

7. Ostatné podmienky:
1. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
2. Informácie ohľadom podmienok obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom poskytnuté na telefónnom čísle __________
3. Súčasťou týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže je záväzný návrh zmluvy o kúpe cenných papierov.

Mgr. art. Otokar Klein,
primátor mesta

Návrh: Zmluva o kúpe cenných papierov
uzatvorená podľa ust. § 30 zák. č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Predávajúcim : MESTO NOVÉ ZÁMKY
So sídlom: Hlavné námestie č. 10, 940 35 Nové Zámky
Zastúpený: Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
IČO: 00309150
DIČ: 2021060756
IČ DPH: SK2021060756
bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
číslo účtu: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
BIC:SUBASKBX

(ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare slova)

Kupujúcim:
(ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare slova)
(Kupujúci a Predávajúci sú ďalej v zmluve spolu označovaný ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Predmet zmluvy
1. Predávajúci je majiteľom cenných papierov - kmeňových akcií emitenta Hotel Korzo Nové Zámky a.s. so sídlom Rákocziho číslo 12, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 34 142 321, zapísanej v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 195/N vydaných v zaknihovanej podobe na meno, v počte 23464 kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR, ISIN : SK1110008259 (ďalej len „Prevádzané akcie“ v príslušnom gramatickom tvare slova).
2. Predávajúci sa zaväzuje previesť akcie na Kupujúceho, uvedené v tomto článku v bode 1., a prevziať kúpnu cenu. Kupujúci sa zaväzuje kúpiť tieto akcie a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.
3. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri registrácii prevodu akcií.

Článok II. Prevod akcií
1. Prevádzané akcie sú evidované na účte majiteľa cenných papierov - Predávajúceho : IBAN: SK3956000000000801151001, BIC : KOMASK2X, vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
2. Prevod prevádzaných akcií sa uskutoční registráciou prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom centrálneho depozitára na základe obsahovo zhodných príkazov na registráciu prevodu akcií, a to na ťarchu účtu majiteľa predávajúceho a v prospech účtu majiteľa kupujúceho. Každá zo zmluvných strán znáša svoje poplatky a náklady súvisiace s prevodom akcií podľa tejto zmluvy.

Článok III. Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za akcie v počte 23464 kusov vo výške _______ EUR (slovom ), pričom kúpna cena za jednu akciu predstavuje sumu ______EUR.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu nesplatenú časť kúpnej ceny, ktorá tvorí rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a zloženou finančnou zábezpekou na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, vo výške _________ EUR (slovom ______), na účet uvedený v tejto zmluve s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo tejto zmluvy, pred podaním príkazu na registráciu prevodu akcií.

Článok IV. Vyhlásenie zmluvných strán
1. Predávajúci vyhlasuje, že na Prevádzaných akciách neviaznu žiadne ťarchy (zákonné alebo zmluvné) ani iné práva tretích osôb (vrátane zabezpečovacieho prevodu práva).
2. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy zo strany Predávajúceho nie je na Prevádzané akcie registrované pozastavenie práva nakladať s Prevádzanými akciami. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že nepodá po podpise tejto zmluvy žiaden príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s Prevádzanými akciami.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy nepodá žiaden príkaz na registráciu prevodu Prevádzaných akcií v prospech inej osoby ako Kupujúceho ani nebude počas trvania zmluvy akýmkoľvek spôsobom nakladať s Prevádzanými akciami alebo zriaďovať akékoľvek práva v prospech iných osôb ako Kupujúceho, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom obmedziť alebo znemožniť prevod Prevádzaných akcií v prospech Kupujúceho podľa tejto zmluvy.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade ak:
a) Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu Prevádzaných akcií riadne a včas, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve
b) Kupujúci vytvorí alebo bude vytvárať prekážky na uzavretie tejto zmluvy

Článok V. Výhrada vlastníctva

1. V zmysle § 601 Zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli, že vlastníctvo k Prevádzaným akciám prejde na Kupujúceho až zaplatením Kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy a následnou registráciou prevodu Prevádzaných akcií v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov v prospech Kupujúceho.

Článok VI. Doručovanie písomností
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví zmluvy. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti zmeny adresy na doručovanie, znáša následky s tým spojené zmluvná strana, ktorá si nesplnila svoju oznamovaciu povinnosť.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene do vlastných rúk. Za účinné doručenie odstúpenia od zmluvy sa považuje aj odmietnutie jeho prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku neprevezme z dôvodu neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za právne vadné, neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takým stane v budúcnosti, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť zostávajúcich ustanovení, pokiaľ z povahy ustanovení nevyplýva, že túto časť nemožno od ostatného obsahu tejto Zmluvy oddeliť. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú právne vadné, neplatné a/alebo nevymáhateľné ustanovenie bezodkladne nahradiť právne perfektným, platným a/alebo vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu a účelu právne vadného, neplatného a/alebo nevymáhateľného ustanovenia.
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Predávajúci a dva Kupujúci.
5. Právne vzťahy zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Nových Zámkoch, dňa......... V................, dňa.....................

Predávajúci: Kupujúci :
Mesto Nové Zámky
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
2015-06-11 05:43:50 realito
šaňo: zdravím Ťa...veľmi zaujímavá a aktualna myšlienka....dufam, že súbežne budú prichádzať aj investície do tvorby nových pracovných príležitostí z EÚ...
2015-06-10 21:09:43 ja
Kupim akcie a predstavenstvo mi preda hotel z firmy den pred kupou akcii.
2015-06-10 21:08:40 Šaňo
Chcel som pridať komentár, ale akosi to neide :(
2015-06-10 21:05:29 Šaňo
Budova hotela Korzo môže byť časovanou bombou pre Nové Zámky! Tí, ktorí sledujete situáciu napr. v Nemecku, viete o čom hovorím. Presne takéto budovy typu hotel sú momentálne v kurze! Za pomoci eurofondov sa odkúpia a zriadia sa tu ubytovne pre utečencov (žiaľ aj v samotných centrách miest). Navyše Nové Zámky ako mŕtve mesto v súčasnosti disponujú značným prebytkom voľných (a lacných) bytov - sa v druhom štádiu môžu stať ich trvalým domovom. O atraktivite mesta čo sa týka polohy (žiaľ, o tom naši zvolení zástupcovia asi nevedia) niet pochýb. Leží totiž v dostupnosti troch metropol, čo môže byť ďalším lákadlom pre nových obyvateľov.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x