Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-08-10   4,409  
0

Svoje tvrdenie autor článku v dnešnom čísle týždenníka My/Naše novosti opiera o nasledovnú dedukciu: Predchádzajúce vedenie malo zveriť rekonštrukciu základnej školy firme, ktorá ponúkla dodávku za najvyššiu cenu, dokonca o 24 tisíc vyššiu ako sa uvádzalo v propozíciách vypísanej verejnej obchodnej súťaže. Ako sme si v predchádzajúcom príspevku vyjasnili (článok tu), mohlo sa tak udiať vďaka dodatočne vsunutému kritériu, podľa ktorého až 30 bodov (zo sto) získaval uchádzač s najkratšou dobou dodávky.
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva mal primátor potvrdiť (zápisnica ani záznam neboli zatiaľ zverejnené), že dielo Mesto prevzalo po 27 kalendárnych dňoch trvania stavby 29. júla. Naúčtuje teda zmluvnú pokutu za 13 dní omeškania, čo je 0.25% ceny diela bez DPH  x 13= 0.25% x 770.535 x 13 = 25.042 Eur. Mesto teda na Mostnej neprerobilo, uzatvára autor, veď preplatilo 24 tisíc Eur a zmluvnou pokutou zarobilo 25.042 Eur!  


Je to ale skutočne tak? Ako sme si mohli aj v predchádzajúcom článku venovanom rovnakej téme všimnúť (My/NN 27. júla 2015) , tieto noviny prezentujú realitu neraz až príliš zjednodušene... Na rozdiel od autora článku v nás vyvoláva dianie okolo rekonśtrukcie ZŠ Mostná otázky...

1. V oboch článkoch sa tvrdí, že "predchádzajúce vedenie malo zveriť rekonštrukciu základnej školy víťaznej firme". Z našej chronológie však vyplýva, že naposledy sa ponuky vyhodnocovali 5. mája 2015. Keďže sa stavba realizovala za mestské peniaze, v prípade akýchkoľvek pochyností sa súťaž dala vypísať znova so zjednodušenými podmienkami a bez podivného časového kritéria.

2. Všimli sme si, že stavba meškala na deň presne tak, aby zmluvná pokuta práve pokryla prekročenie max. sumy z verejnej súťaže.

3. Strata mesta sa nerovná oným 24 tisíc Eurám, spomínaným v článku, ale rozdielu medzi najdrahšou a najlacnejšou ponukou (zhodou okolností s druhým najkratším časom dodania). Strata mesta je teda 74,652 Eur a v žiadnom prípade ju nekompenzuje zmluvná pokuta (a ani nemôže, ako si hneď ukážeme)

4. Zmluva o dielo bola podpísaná 5. júna, zverejnená 8. júna čím sa stala účinná. V bode 4.2 zmluvy "Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia
účinnosti zmluvy". Z toho sa nám javí, že zhotoviteľ dostal stavenisko k dispozícii najneskôr 18. júna. Ak teda skončil 29. júla, rekonštrukcia netrvala 27 dní, ale 40 dní a omeškanie a logicky aj zmluvná pokuta by mali byť dvojnásobné

5. Mesto si počas obstarávania opakovane žiadalo od budúceho dodávateľa podklady o tom, že stavbu je možné zrealizovať za ťažko uveriteľných 14 dní. Teraz vysvitá, že mesto podklady nevyhodnotilo správne, resp. že znalecké posudky dodané bud. dodávateľom neboli správne.

6. V oboch článkoch My/Naše novosti sa spomína zmluvná pokuta 1.926 Eur/denne, ako významný faktor, ktorý chráni záujmy mesta.V skutočnosti bola spočítaná tak nešikovne, že kým 1 bod hodnotenia podľa kritérií súťaže bolo možné získať zlacnením dodávky o 13.213 Eur, rovnaký bod bolo možné získať aj fiktívnym znížením dodacej doby o 4 dni, čím dodávateľ riskoval iba zmluvnú pokutu 4 x 1.926=7.704 Eur. Javí sa, že takto nastavené podmienky priamo počítali so špekulatívnym skracovaním dodacej doby (na papieri).

7. Stále chýba jasné vyjadrenie vedenia mesta o dodatočne zakomponovanom kritériu umožňujúcom predražiť projekt pri skrátení dodacej doby. Kto vymyslel toto kritérium, prečo  a v koho záujme?

8. Za úvahu by stálo i porovnať samotné plnenie. V uplynulom období sa v meste z Eurofondov (t.j. s cenami navýšenými o financovanie dodatočných procedúr) zaplatili rekonštrukcie niekoľkých škôl. Pritom šlo o rekonštrukcie včítane podláh, striech a pod. teda nielen o zateplenie obvodového plášťa, ako v prípade Mostnej:

A na záver uvádzame chronológiu kauzy:
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x